1. Organisator van de wedstrijd

De wedstrijd wordt georganiseerd door de vzw Centrale Preventiedienst voor de Sector van de Uitzendarbeid, Preventie en Interim (afgekort: PI) ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0463.728.987, met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 302. Hierna verder “Organisator” genoemd.

2. Toepassingsgebied

De deelname aan deze wedstrijd is strikt voorbehouden aan jobstudenten tussen 15(*) en 25 jaar, die op het ogenblik van de wedstrijd in België verblijven.

(*) “De deelname van een minderjarige aan deze wedstrijd vereist dat voorafgaand de toestemming is gevraagd en bekomen van de personen die het ouderlijke gezag of de voogdij hebben over de minderjarige.”

De verbindingspersonen van een uitzendbureau, de werknemers en directe medewerkers van de Organisator mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.

3. Deelnamemodaliteiten en te winnen prijzen

De deelname aan deze wedstrijd is gratis en enkel toegankelijk via de applicatie op de website www.ikbenjobstudent.be
Om geldig aan deze wedstrijd deel te nemen moet de deelnemer zich voorafgaandelijk registreren door het invullen van zijn gegevens, pas dan krijgt hij een toegang tot de inhoud van deze applicatie.
De wedstrijd loopt van 10 april 2020 09u00 tot en met 10 mei 2020 00u00 en wordt een tweede maal georganiseerd vanaf 10 september  2020  09u00 tot en met 10 oktober 2020 00u00.
Per sessie kan slechts één keer deelgenomen worden, maar het is toegelaten aan beide sessies deel te nemen.
De prijs: de winnaar, met name hij die de meeste vragen correct heeft beantwoord én het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert, krijgt een Bongobon “SENSATIE” ter waarde van 189,90 euro .
Bij ex aequo winnaars gelden de datum en de tijd van inzending om te bepalen wie de winnaar is.
De prijzen kunnen noch vervangen noch geruild worden voor geld. De Organisator kan, indien hij buiten zijn wil door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.
Tijdens of na de wedstrijd wordt er geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd rond de wedstrijd.
In geval van misbruik, misleiding of fraude eigent de Organisator zich het recht toe de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden van de Organisator.
De 2 winnaars van de wedstrijd worden per e-mail of brief op de hoogte gebracht. De namen van de eindwinnaars worden tevens gepubliceerd in de PI-News nieuwsbrief van januari 2021 én op de websites van PI: www.p-i.be en www.ikbenjobstudentbe
Indien de meegedeelde persoonlijke gegevens van de winnaars niet correct blijken te zijn en als een winnaar niet reageert op de contactopname van de Organisator, ondanks het feit dat de Organisator het mogelijke heeft gedaan om hem te bereiken, dan kan de Organisator daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

4. Wijziging en stopzetting

De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om.
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail-berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.
Ingeval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of ingeval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. Zijn beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

5. Aanvechtingen – klachten

Alle aanvechtingen of klachten met betrekking tot deze wedstrijd dienen per aangetekende brief te worden gestuurd aan Marijke Bruyninckx, Directeur Preventie en Interim, Havenlaan 86 C bus 302 te 1000 Brussel.

6. Akkoordverklaring met onderhavig reglement

Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich volledig en zonder enig voorbehoud akkoord met onderhavig reglement. Wie het reglement niet naleeft, kan worden gediskwalificeerd.
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt op en kan gedownload worden via een link op de website www.ikbenjobstudent.be.

7. Gegevens van de deelnemers

Alle gegevens die bij deelname aan de wedstrijd worden opgegeven (naam, adres, telefoonnummer en emailadres van de deelnemers) worden bijgehouden in de database die door de Organisator wordt beheerd en zijn enkel voor intern gebruik bestemd, met de bedoeling informatie te verstrekken inzake gezondheid en veiligheid van uitzendkrachten. Conform de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens, heeft elke deelnemer op elk moment het recht op toegang tot de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en op verbetering en verwijdering van onjuiste, onvolledige of niet-pertinente gegevens. Daartoe stuurt u een schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde adres. U kan de privacyverklaring van de Organisator vinden op de website www.p-i.be.

8. Wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgische recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.